Preskoči na glavni sadržaj

Statut političke stranke Plavi grad

Na temelju čl. 6. st. 1. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 5/14)i čl. 10. Zakona o političkim strankama (Narodne novine, br. 76/93, 111/96, 164/98, 36/01, 1/07) Osnivačka skupština Političke stranke Plavi grad održana 2. ožujka 2024., donosi

STATUT

POLITIČKE STRANKE

PLAVI GRAD

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim statutom politička stranka Plavi grad (dalje u tekstu: Plavi grad) utvrđuje i regulira odredbe o nazivu i sjedištu; znaku stranke; predstavljanju i zastupanje stranke; ciljevima i načinu djelovanja; članstvu; upravnim tijelima, načinu njihova izbora i opoziva, trajanju mandata te načinu odlučivanja; sredstvima za rad; prestanku te postupku s imovinom u slučaju njenog prestanka te druga pitanja od interesa za članstvo i rad Stranke.

Članak 2.

Naziv Stranke je Politička stranka Plavi grad.

Skraćeni naziv Stranke je Plavi grad.

Članak 3.

Sjedište Stranke je u Zagrebu.

Odluku o adresi sjedišta Stranke donosi Predsjedništvo Stranke.

Članak 4.

Stranku predstavlja i zastupa Predsjednik stranke.

Predsjednik stranke  može ovlastiti (i razriješiti) druge osobe da predstavljaju i zastupaju Stranku.

Članak 5.

Stranka ima svoj znak i pečat.

Znak Stranke se sastoji od natpisa Plavi grad, bijelim slovima na plavoj pozadini.

Pečat Stranke je okruglog oblika i sadrži njen znak.

CILJEVI

Članak 6.

Temeljni ciljevi osnivanja Stranke su:

 • Osmišljavanje, promicanje i implementacija učinkovitih, inkluzivnih i održivih javnih politika te praksi dobrog upravljanja Gradom Zagrebom i njegovog ravnomjernog razvoja
 • Razvoj Grada Zagreba kao lokalne zajednice svih građana i poticanje participativne demokracije/sudjelovanja građana u upravljanju Gradom i pune informiranosti građana o planiranju i tijeku realizacije gradskih projekata
 • Očuvanje kulturnog identiteta Grada Zagreba, zaštite okoliša i očuvanja prirode i posebno vrijednih prirodnih gradskih područja

Članak 7.

U ostvarivanju ciljeva Stranka djeluje u skladu s Ustavom i zakonima Republike Hrvatske te se koristi demokratskim, parlamentarnim i izvanparlamentarnim sredstvima djelovanja.

Stranka ne prihvaća nedemokratske, totalitarne ili bilo kakve druge nasilne metode djelovanja.

Članak 8.

U ostvarivanju ciljeva Stranka se može povezivati i surađivati s drugim političkim strankama, nepolitičkim organizacijama, građanskim inicijativama i pojedincima bilo u Republici Hrvatskoj bilo u inozemstvu.

Odluku o povezivanju i suradnji donosi Predsjedništvo stranke.

DJELOVANJE

Članak 9.

Djelovanje Stranke je javno.

Javnost djelovanja Stranke ostvaruje se pravodobnim izvješćivanjem članova o radu Stranke, značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima, konferencijama za medije, organizacijom javnih akcija, skupova i rasprava, putem medija te na drugi prikladan način.

ČLANSTVO

Članak 10.

Članom Stranke može postati svaki punoljetni, poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske.

Član Stranke ne može postati osoba koja je već član neke druge političke stranke u Republici Hrvatskoj niti osoba koja je osuđena za kaznena djela korupcije, gospodarskog kriminala, organiziranog kriminala, djela protiv  m slobode i prava čovjeka i građanina i protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom.

Članak 11.

Članom Stranke postaje se ispunjavanjem pristupnice.

Članak 12.

Popis članova vodi tajnik Stranke.

Popis članova vodi se elektronički i obavezno sadrži slijedeće podatke:

a) ime i prezime

b) OIB

c) datum i godina rođenja

d) adresa prebivališta

e) kontakt (broj telefona i adresa elektroničke pošte)

f) datum pristupanja Stranci

g) datum prestanka članstva u Stranci

Popis članova vodi se u skladu sa propisima kojima se regulira zaštita osobnih podataka.

Članak 13.

Prava članova Stranke su:

a) sudjelovanje u upravljanju poslovima Stranke

b) bavljenje aktivnostima Stranke

c) biti obaviješten o aktivnostima i odlukama Stranke

d) birati članove tijela Stranke i biti biran

e) dobiti iskaznicu Stranke

f) istupati u javnosti kao član Stranke, u skladu sa Statutom i programom Stranke

g) podnijeti ostavku na članstvo u upravnim tijelima Stranke

h) istupiti iz Stranke

Članak 14.

Obveze i odgovornosti članova Stranke su:

a) poštivati Statut te program Stranke

b) djelovati u skladu s odlukama Stranke

c) čuvati i podizati ugled Stranke

d) čuvati materijalna dobra i izvršavati preuzete obveze

e) čuvati povjerljive informacije

f) poštivati pravo na privatnost članova Stranke

g) plaćati članarinu

Članak 15.

Odluku o iznosu članarine te članskim doprinosima donosi Predsjedništvo stranke.

Ako član ne plati članarinu za prethodnu kalendarsku godinu, tada nema pravo sudjelovanja u donošenju odluka u upravnim tijelima Stranke, nema pravo birati niti biti biran.

Ponovna prava iz stavka 2. ovog članka stječe uplatom članarine.

Ako član u tijeku godine uplati doprinos u jednakom ili većem iznosu od iznosa godišnje članarine tada se smatra da je takvom uplatom izvršena obveza plaćanja godišnje članarine.

Članak 16.

Svaki član Stranke ima pravo Predsjedniku iznijeti pritužbu na postupke drugog člana uz obrazloženje.

Predsjednik mora u roku od 14 dana od zaprimanja pritužbe odlučiti o pokretanju postupka.

Ako je postupak pokrenut, Predsjednik poziva osobu protiv koje je pokrenut postupak na očitovanje u roku od 14 dana od dostave poziva.

Predsjednik mora u roku od 14 dana po isteku roka iz prethodnog stavka donijeti odluku o tome je li pritužba osnovana.

Ako je pritužba osnovana, Predsjednik izriče mjeru te članu protiv kojeg se vodio postupak dostavlja odluku sljedeći dan.

Mjera iz prethodnog stavka može biti opomena ili isključivanje člana iz Stranke.

Ako član bude isključen, tada može u roku od 14 dana od dana zaprimanja odluke o isključenju podnijeti žalbu Predsjedništvu stranke koji je žalbu i odluku dužan staviti na dnevni red sljedeće sjednice.

Odluka o žalbi je konačna.

Članak 17.

Članstvo u Stranci prestaje:

a) istupanjem na temelju pisane izjave člana

b) brisanjem ako: član pristupi drugoj političkoj stranki, ako nije prisustvovao na tri uzastopne sjednice Skupštine, ako je član pri pristupanju dao neistinite podatke

c) sudjelovanjem člana kao kandidata druge političke stranke na izborima

d) isključenjem

e) smrću člana

f) neplaćanjem članarine, a na dan proteka tri mjeseca od dana dospijeća plaćanje obveze i to nakon prethodne opomene

g) pravomoćnom presudom za kaznena djela iz članka 10.

UPRAVNA TIJELA STRANKE

Članak 18.

Upravna tijela Stranke su:

 1. Skupština stranke
 2. Predsjednik
 3. Predsjedništvo
 4. Tajnik

Članak 19.

Skupština Stranke je najviše upravno tijelo Stranke.

Skupštinu čine svi članovi Stranke.

Članak 20.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.

Skupština se sastaje najmanje jednom u tijeku godine, a više prema potrebi.

Izborna sjednica Skupštine održava se svake četiri godine.

Članak 21.

Sjednicu Skupštine saziva Predsjednik donošenjem odluke na vlastitu inicijativu ili kada to zatraži najmanje jedna trećina članova Stranke.

U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje prijedlog dnevnog reda sjednice, datum, vrijeme i mjesto održavanja sjednice.

U zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja, a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto, datum i vrijeme  održavanja sjednice).

Članak 22.

Sjednicom Skupštine predsjeda Predsjednik.

U slučaju kada se Skupština saziva na prijedlog jedne trećine članova stranke, tada njome predsjeda osoba koju Predsjednik na početku sjednice izabere.

Članak 23.

Predsjednik je dužan pozive na sjednicu Skupštine, zajedno s prijedlogom dnevnog reda i materijalima za sjednicu, dostaviti svim članovima najmanje 7 (slovima: sedam) dana prije sjednice.

Članak 24.

O radu sjednice vodi se zapisnik kojeg potpisuje zapisničar.

Zapisnik se trajno čuva u arhivi Stranke.

Članak 25.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna najmanje natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova svih nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

Ako se na sjednicu Skupštine ne odazove natpolovična većina, sjednica se odgađa na pola sata i nastavlja se ako je prisutno najmanje 100 članova.

Na sjednici Skupštine odluke se donose većinom glasova nazočnih članova, osim ako je drukčije propisano Statutom.

Članak 26.

Skupština Stranke:

 • utvrđuje politiku rada Stranke,
 • usvaja Statut Stranke i njegove izmjene i dopune, te tumači odredbe Statuta
 • bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
 • usvaja godišnje financijsko izvješće,
 • donosi druge akte i odluke važne za rad Stranke,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti
 • bira i razrješava članove Predsjedništva i drugih tijela Stranke
 • daje smjernice za rad Stranke,
 • odlučuje o prestanku rada Stranke i raspodjeli preostale imovine Stranke,
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Stranke

Članak 27.

Predsjedništvo stranke čine:

1. Predsjednik

2. Do dva potpredsjednika

3. Do sedamnaest članova

4. Tajnik stranke

Predsjednik Stranke ujedno je i predsjednik Predsjedništva

Predsjedništvo po prijedlogu Predsjednika može kooptirati do pet novih članova Predsjedništva između dviju izbornih skupština.

Članovi Predsjedništva moraju biti članovi Stranke.

Predsjedništvo stranke može imati najmanje 11, a najviše 21 član, te do 5 kooptiranih članova.

Predsjedništvo odlučuje pravovaljano ako je nazočna najmanje natpolovična većina svih članova Predsjedništva, a odluke donosi većinom glasova svih nazočnih članova.

Mandat Predsjedništva je četiri (4) godine od osnivanja.

Članak 28.

Predsjednika bira Skupština na mandat od 4 godine.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini.

Članak 29.

Predsjednik:

-odgovara za zakonitost rada Stranke,

– predstavlja i zastupa Stranku,

-saziva Skupštinu Stranke,

-rukovodi radom Skupštine,

-vodi poslove Stranke sukladno odlukama Skupštine (ako Statutom za to nije odgovorna druga ovlaštena osoba),

-odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,

-brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine,

-upravlja imovinom Stranke,

– podnosi izvješća o radu Stranke Skupštini,

– brine se o upoznavanju javnosti s radom Stranke,

– obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i aktima Stranke.

Članak 30.

Potpredsjednike Stranke bira Skupština.

Mandat potpredsjednika traje 4 godine.

Članak 31.

Predsjedništvo stranke:

utvrđuje prijedlog Statuta i njegovih izmjena i dopuna i predlaže Skupštini izmjene Statuta, Programa Stranke,

prati izvršenje programa Stranke,

upravlja radom i poslovanjem Stranke te donosi političke odluke između dviju sjednica Skupštine

tumači odredbe Statuta između dvije sjednice skupštine

usvaja odluke o članskom doprinosu te iznosu godišnje članarine;

usvaja odluke o promjeni adrese sjedišta Stranke;

Skupštini Stranke predlaže plan rada Stranke i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu;

Skupštini Stranke predlaže izvještaj o radu Stranke za prethodnu kalendarsku godinu te godišnji financijski izvještaj;

odlučuje o povredama prava i dužnosti članova Stranke;

odlučuje o zapošljavanju u Stranci;

odlučuje o osnivanju lokalnih, tematskih i operativnih grupa;

donosi odluke o izlasku na izbore;

donosi odluke o predizbornim i poslijeizbornim koalicijama s drugim strankama;

donosi odluke o modelu odabira kandidata Stranke na izborima te potvrđuje konačni izbor kandidata;

donosi odluke o usvajanju izbornog programa Stranke;

donosi odluke o podršci kandidatima drugih stranaka na izborima,

odlučuje o ostalim pitanjima bitnim za političko djelovanje stranke,

odlučuje o pritužbama u drugom stupnju,

obavlja druge poslove u skladu sa Statutom.

Članak 32.

Predsjedništvo stranke je dužno o svojim odlukama izvještavati članstvo.

Predsjedništvo stranke sastaje se prema potrebi, a najmanje jednom mjesečno.

Sjednicu Predsjedništva stranke saziva Predsjednik i njome predsjeda.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Predsjedništva stranke na zahtjev bilo kojeg člana stranke.

Članak 33.

Predsjedništvo stranke može valjano odlučivati ako sjednici prisustvuje natpolovična većina njegovih članova.

Predsjedništvo stranke donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova.

Članak 34.

Predsjedništvo stranke može donijeti odluku da o pitanju iz njegove nadležnosti odlučuje Skupština.

Jedna trećina članova Stranke može zatražiti da o pitanju iz nadležnosti Predsjedništva stranke odlučuje Skupština.

U slučaju iz prethodnog stavka, Predsjednik je dužan sazvati Skupštinu u roku od 15 dana.

Ako Predsjednik ne sazove Skupštinu u roku od 15 dana, predlagatelji mogu sami sazvati sjednicu Skupštine.

Ako na sjednici iz prethodnog stavka nije prisutan Predsjednik ili osoba koja je ovlaštena za predsjedanje sjednicom, sjednicom će predsjedati osoba koju Skupština na početku izabere.

Članak 35.

Predsjednik, članovi Predsjedništva mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka mandata na koji su izabrani i to na vlastiti zahtjev, ako ne postupaju u skladu sa odlukama Skupštine ili ako djeluju protivno zakonu, Statutu ili Etičkom kodeksu.

Odluku o razrješenju predsjednika i članova Predsjedništva donosi Skupština na prijedlog jedne trećine članova Skupštine.

Odluku o razrješenju ostalih članova Predsjedništva donosi se po istom postupku po kojem su imenovani.

Članak 36.

Tajnik:

Tajnika predlaže Predsjednik a potvrđuje Predsjedništvo. Mandat tajnika je  četiri godine

-priprema održavanje Skupštine, sjednica Predsjedništva stranke

-vodi Registar članova Stranke

-vodi blagajnu Stranke

-vodi Ured Stranke 

NAČIN ORGANIZIRANJA RADA STRANKE

Članak 37.

Rad Stranke organiziran je kroz sjednice Skupštine i drugih tijela.  Sjednice se u iznimnim slučajevima mogu organizirati i putem mrežnih alata (online).

Članak 38.

Ustrojstveni oblici Stranke su ogranci koji djeluju na području gradskih četvrti. Ustrojstveni oblici stranke nemaju svojstvo pravne osobe. Pravilnik o radu ustrojstvenih oblika donosi Predsjedništvo.

IMOVINA STRANKE

Članak 39.

Stranka stječe prihode od članarina članova, članskih doprinosa, donacija, imovine u svom vlasništvu, organiziranja stranačkih manifestacija, propagandnih materijala i iz drugih zakonom dopuštenih izvora.

PRESTANAK DJELOVANJA STRANKE

Članak 40.

Odluku o prestanku djelovanja Stranke donosi Skupština dvotrećinskom većinom od ukupnog broja članova Skupštine.

Odlukom o prestanku djelovanja Stranke odlučuje se i o imovini.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 41.

Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se danom njegova donošenja.

Članak 42.

Po usvajanju Statuta sastat će se članovi Predsjedništva.

Članak 43.

Ovaj Statut tumači Skupština Stranke, a između dvaju zasjedanja Skupštine, Predsjedništvo Stranke.

Članak 44.

Ovaj Statut objavit će se u Narodnim novinama.